p Bel ons : +32 (0) 2 / 384 25 35

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen - Afwijkingen

Door te bestellen, wordt de klant geacht deze algemene verkoop- en verhuurvoorwaarden te aanvaarden. Afwijkingen zijn enkel inroepbaar middels schriftelijke bevestiging van onze kant, zelfs al komen ze voor op documenten die uitgaan van de klant of van onze vertegenwoordigers. In het geval van een afwijking blijven deze voorwaarden van toepassing voor alle punten waarvoor geen uitdrukkelijke afwijking geldt.

2. Voorbehoud van eigendom

De verkoper behoudt zich het recht van eigendom van het goed tot de volledige betaling ervan. De risico’s zijn voor rekening van de koper. De voorschotten kunnen worden behouden om mogelijk verlies bij de doorverkoop te dekken. In geval van doorverkoop van de goederen van de verkoper, zelfs al hebben deze ondertussen wijzigingen ondergaan, draagt de koper hem bij deze alle vorderingen over die voortvloeien uit de doorverkoop.De klant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de aan hem verhuurde goederen: hij is verantwoordelijk voor elke beschadiging of vernieling, zelfs indien die voortvloeit uit toeval of overmacht.

3. Priizen

De opgegeven prijzen zijn netto zonder korting en kontant betaalbaar, uitgezonderd van tegengestekde bepaling, op onze woonplaats. Onze prijzen bevatten geen BTW of andere taksen, deze blijven steeds ten laste van de koper.

4. Constructie

De overeengekomen termijn voor speciale vervaarding vangt aan vanaf het ogenblik dat wij in het bezit zijn van de commerciele verkoopsvoorwaarde van het toestel, of van avereengekomen voorschot-betaling. Studie en modelkosten uitgezonderd en niet terugbetaalbaar.

5. Verandering van prijs en voorwaarden

Wij behouden het recht voor kortingen en voorwaarden, ten allen tijde en zonder voorafgaand bericht te wijzigen. Alle resterende orders zullen vanaf de prijverandering aan de nieuwe voorwaarden geleverd worden. Wij behouden ons het uitsluitend recht voor deze bestelling, gedeeltelijk of volledig te annuleren.

6. Verzending en verpakking

Vracht, verpakking en taks zijn ten laste van de koper.

7. Waarborg

- Voor de artikelen niet vervaardigd door onze diensten kunnen wij geen enkele garantie waarborgen in persoonlijke naam. Ieder der toestellen in ons huis hersteld wordt nagezien en beproefd voor zijn wedervervoer en de koper heeft ten alle tijde de mogelijkheid zich hiervan bij ons te overtuigen. Wij beschouwen dus ieder teruggestuurd apparaat erkend als in orde te zijn. De herstellingsperiode wordt uitsluitend door onze diensten beslist. Wij zijn niet verandwoordlijk voor schade voortvloeiend uit gebrek aan smering der toestellen, valse stroomstelling der apparaten of verwaarlozing der toestellen. De te herstellen toestellen dienen bij ons gebracht te worden en terug afgehaald. De koperdraagt alle verandwoordlijkheid inzake bekleding van onze apparaten (draaischijven) en wij zullen niet verandwoordelijk zijn in geval van schade bij de bekleding veroorzaakt bij een herstelling.

- Voor de draaischijven gemaakt door ons gemaakt, de koper draagt alle verantwoordelijkheid inzake draagvermogen, capaciteit van de sleepkontakten, schade veroorzaakt door alle weersomstandigheden enz... Voor elke  aankoop dient de koper het materiaal te komen nazien. De koper neemt alle verandwoordelijkheden op zich indien hij dit nalaat. Wij wijzen elke verandwoordelijkheid af voor de voorwerpen die ons zijn toevertrouwd en die niet werden opgeeist en afgehaald na 6 maanden.

8. Bateling

Behoudens andere bepalingen die uitdrukkelijk door ons werden aanvaard, dient de betaling van onze facturen netto contant gebeuren. Elke vertraging in de betaling geeft ons het recht om, indien wij dat wensen, de transactie voor het niet-uitgevoerde gedeelte te ontbinden, onverminderd schadevergoedingen. Elke levering vormt een aparte handeling en wij staan geen enkele compensatie toe uit hoofde van terugzendingen, geschillen, kredietnota, enz. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag van een aanvaarde termijn, worden alle andere vorderingen op de koper van rechtswege opeisbaar.

9. Boetes op achterstallige betaling

Facturen die op de vervaldag niet betaald zijn, geven automatisch en van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding tot een interest van 1% per maand. Wanneer een factuur niet binnen de acht dagen na de ingebrekestelling is vereffend, wordt het bedrag bovendien vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% met een minimum van 125 euro, voor de dekking van de administratieve kosten en het ontnemen van vlottend kapitaal.

10. Meerdere partijen en onderlinge verantwoordelijkheid

In geval van bestelling door derden, wordt degene die de bestelling doet hoofdelijk aansprakelijk gehouden evenals de begunstigde van de bestelling voor alle verplichtingen die uit de bestelling voortvloeien. Ook als de bestelling op vraag van de klant aan een derde wordt gefactureerd, worden ze beide hoofdelijk aansprakelijk gehouden voor de betaling en alle verplichtingen die uit de bestelling voortvloeien.

11. Annuleringen

De huurder kan een contract ontbinden middels:

  • een aangetekende brief;
  • batelen 50% van het bedrag, zonder verplicht van de verkoper enige schade aan te tonen.

Zelfs wanneer de huurder het gehuurde materiaal niet kan gebruiken, ongeacht de reden hiervoor, dient de huurprijs volledig te worden betaald. Ook het voorschot blijft verschuldigd.

12. Verantwoordelijkheid van de partijen

Het materiaal van de verhuurder is enkel gedekt voor zijn eigen burgerrechterlijke exploitatieaansprakelijkheid.

De huurder is verantwoordelijk voor het toezicht op en de bescherming van het gehuurde materiaal, en dit van bij de aankomst van het eerste materiaal tot de volledige afhaling ervan. Hij neemt alle maatregelen om het materiaal in goede staat te houden, om daden van vandalisme of diefstal te voorkomen.

13. Verhuurd materiaal

De huurder geeft het materiaal in perfect gereinigd staat terug. Indien dit niet het geval is, worden de reinigingskosten of de kosten om het materiaal opnieuw in orde te brengen aangerekend.

14. Termijnen – Overmacht

Behoudens ernstige fout, wordt de verhuurder vrijgesteld van elke aansprakelijkheid in de uitvoering van onderhavig contract, met name wat de vermelde termijnen betreft. De leverings- en uitvoeringstermijnen worden altijd als aanwijzing vermeld. Wij kunnen niet worden verplicht tot de betaling van een schadevergoeding indien die termijnen niet worden nageleefd.

15. Levering

Iedere bestelling dient bij afname der koopwaar betaald te worden, tenzij anders vereenbaard. Alle zendingen geschieden niet franco, buiten speciaal akkoord. De goederen reizen altijd op risico van de bestemmeling. IEDEREN KLACHT MOET ONS BINNEN DE 5 DAGEN GEMELD WORDEN. Klachten voor breuk of geschonden verpakking of toestellen moeten aanstonds bij de vevoermaatscappij ingediend worden en de waren mogen niet aanvaard worden dan met het gebruikelijk voorbehoud.

16. Rechterlijke bevoegdheid

In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van Nivelles bevoegd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fryns

Chaussée de Tubize 483 A,
1420 Eigenbrakel

Waals Brabant, België